Algemene Voorwaarden

De foto’s in de Caption Photo Gallery zijn alleen te koop als fysieke print en worden niet als digitaal bestand verkocht. De foto’s mogen ook niet online of offline gereproduceerd of doorverkocht worden. Heb je als bedrijf toch interesse in een van de foto’s voor online gebruik of in een eigen publicatie, neem dan contact op via sales@captionphotogallery.com

De Algemene Voorwaarden van Caption Photo Gallery zijn van toepassing op elke aankoop, gedaan door een ondernemer en/of bedrijf. Lees hieronder de complete Algemene Voorwaarden van Caption Photo Gallery.

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 - Toepasselijkheid
Artikel 4 - Het aanbod
Artikel 5 - De overeenkomst
Artikel 6 - Herroepingsrecht
Artikel 7 - Verplichtingen van de consument/cliënt tijdens de bedenktijd
Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument/cliënt en kosten daarvan
Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 - De prijs
Artikel 12 - Nakoming en extra garantie
Artikel 13 - Levering en uitvoering
Artikel 14 - Betaling
Artikel 15 - Klachtenregeling
Artikel 16 - Geschillen
Artikel 17 -auteursrecht, portretrecht en licentie

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument/cliënt producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument/cliënt gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Cliënt: De wederpartij van CAPTION PHOTO GALLERY, al dan niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die met CAPTION PHOTO GALLERY een Overeenkomst heeft gesloten of aan wie CAPTION PHOTO GALLERY een offerte heeft uitgebracht of een aanbieding heeft gedaan.
5. Dag: kalenderdag;
6. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
8. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument/cliënt of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument/cliënt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
10. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consument/cliënten aanbiedt;
11. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument/cliënt wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
12. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument/cliënt ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
13. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/cliënt en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
CAPTION PHOTO GALLERY BV; statutair gevestigd te Den Haag en kantoorhoudende aan de Zwaardstraat 16, te 2584 TX Den Haag
Telefoonnummer: 06 ....... - tijdens kantooruren bereikbaar
E-mailadres: info@captionphotogallery.com
KvK-nummer: 84241136

Btw-identificatienummer: NL863144238B01
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument/cliënt.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument/cliënt beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument/cliënt zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument/cliënt ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument/cliënt op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument/cliënt langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument/cliënt zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument/cliënt mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument/cliënt duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument/cliënt van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument/cliënt het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument/cliënt de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument/cliënt elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument/cliënt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument/cliënt de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument/cliënt op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument/cliënt met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument/cliënt van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument/cliënt een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

Artikel 6 - Herroepingsrecht
Bij producten:
1. De consument/cliënt kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van uiterlijk 14 dagen onder voorwaarden genoemd onder 6.2 en 6.3. De ondernemer mag de consument/cliënt vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
2. De consument/cliënt kan de overeenkomst niet herroepen als het gaat om volgens specificaties van de consument/cliënt vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument/cliënt, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Dat geldt voor de fotoprints in deze webwinkel, die kunnen niet worden herroepen
3. De overeenkomst kan wel worden herroepen als het gaat om pregefabriceerde producten, zoals in sommige gevallen fotoboeken en kalenders. De overeenkomst kan ook worden herroepen als bij ontvangst blijkt dat er productiefouten op te merken zijn.
4. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument/cliënt, of een vooraf door de consument/cliënt aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument/cliënt in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument/cliënt, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument/cliënt hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument/cliënt, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument/cliënt, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument/cliënt tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument/cliënt zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument/cliënt het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. De consument/cliënt is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument/cliënt is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument/cliënt en kosten daarvan
1. Als de consument/cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument/cliënt het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument/cliënt heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument/cliënt zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument/cliënt.
5. De consument/cliënt draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product indien de consument/cliënt zich heeft bedacht. Als het gaat om een prodcutiefout liggen de kosten bij de ondernemer. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument/cliënt deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument/cliënt de kosten voor terugzending niet te dragen.
6. Als de consument/cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument/cliënt op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument/cliënt, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 werkdagen volgend op de dag waarop de consument/cliënt hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument/cliënt aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument/cliënt heeft gebruikt, tenzij de consument/cliënt instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument/cliënt.
4. Als de consument/cliënt heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument/cliënt die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

Artikel 11 - De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument/cliënt de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument/cliënt op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument/cliënt bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument/cliënt aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument/cliënt hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument/cliënt heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument/cliënt betaald heeft onverwijld terugbetalen.
4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument/cliënt of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6. De levering van fotoprints wordt door partner Profotonet afgehandeld. Verzending gebeurt via PostNL; indien mogelijk wordt er een track&trace code verstrekt.
7. Verzendkosten zijn voor rekening van de ondernemer. Wordt er een overeenkomst gesloten voor de verkoop van foto’s die op dat moment niet op de website worden aangeboden, kan er in overleg een meerprijs voor levering gerekend worden aan de consument/cliënt.

Artikel 14 - Betaling
1. De consument betaalt tegelijk met de bestelling via de website met iDeal of creditcard. Pas dan gaat de overeenkomst in en worden de producten verzonden dan wel geproduceerd en verzonden.
2. De cliënt kan kiezen tussen directe betaling via iDeal of creditcard, of het aanvragen van een btw-factuur. Bij de laatste keuze wordt er in overleg een bezorgmoment gekozen. De ondernemer behoudt zich altijd het recht de cliënt te verplichten direct te betalen.
3. Wil de consument/cliënt een product bestellen dat op dat moment niet wordt aangeboden op de website en de ondernemer is daarmee akkoord, dan geschiedt de betaling via een door de ondernemer gekozen weg.
4. De consument/cliënt heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
5. Indien de consument/cliënt niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument/cliënt een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument/cliënt afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument/cliënt de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument/cliënt een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. De consument/cliënt dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 16 - Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument/cliënt waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17. Auteursrecht, portretrecht en licentie
1. Tenzij anders door de ondernemer is aangegeven, berust het auteursrecht op de door de ondernemer aan consument/cliënt ter beschikking gestelde Foto’s bij de ondernemer of haar licentiegevers.
2. Tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk bij akte anders is overeengekomen, worden er geen auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom aan consument/cliënt overgedragen en verkrijgt deze, indien overeengekomen, uitsluitend een niet-exclusieve toestemming (licentie) tot eenmalig gebruik op de overeengekomen wijze.
3. Consument/cliënt is niet bevoegd de Foto te wijzigen of te bewerken zonder voorafgaande toestemming van de ondernemer.
4. Consument/cliënt mag Foto’s niet herpubliceren, doorverkopen, in sublicentie geven, afnemen van behoeve van een ander, gebruiken in een downloadbaar of printbaar formaat bedoeld voor distributie, co-branden of publiceren in persberichten, kranten, tijdschriften, boeken of (reclame-)folders, tenzij anders is overeengekomen bij namens beide partijen ondertekende overeenkomst.
5. Aangekochte fotoprints mogen door de consument/cliënt in privéruimtes en eigen kantoorruimtes worden opgehangen, of cadeau worden gedaan. De fotoprints zijn niet bedoeld voor commercieel gebruik, zoals gebruik op beurzen. Indien de consument/cliënt foto’s voor commercieel gebruik wil aankopen, gelden andere prijzen en voorwaarden.
6. Consument/cliënt is niet gerechtigd de Foto’s op te (doen) slaan in een digitaal archief of toestemming te verlenen aan derden om de Foto’s in een digitaal archief te doen opslaan.
7. De ondernemer is verantwoordelijk voor het portretrecht van de personen op de foto’s die op de website van de CAPTION PHOTO GALLERY Fotowinkel worden aangeboden. Gaat consument/cliënt een overeenkomst aan voor een foto die niet op deze website wordt aangeboden, is consument/cliënt verantwoordelijk voor portretrechten.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consument/cliënten(en)]

[Adres consument/cliënt(en)]

[Handtekening consument/cliënt(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.
Voor het goed functioneren van deze website zijn alleen functionele cookies nodig. Er worden geen tracking cookies gebruikt.

Gebruik

Geef hieronder aan waarvoor je het item gaat gebruiken.

Je hebt nog geen gebruik ingevuld.

Downloaden is momenteel niet mogelijk, meest waarschijnlijk omdat je niet meer ingelogd bent. Controleer of je nog ingelogd bent en probeer het nogmaals.Verstuur

Bedankt voor het invullen van het gebruik. Druk op de knop hieronder om je beelden te downloaden.

Download

Download Zip-bestand

Een ogenblik geduld alsjeblieft, je zipbestand wordt nu aangemaakt.


Je beelden worden klaargezet. Je ontvangt een e-mail met een link waarmee je het zip-bestand kunt downloaden. Dit proces kan een paar minuten in beslag nemen.

Er is een fout opgetreden. Je zip-bestand kon niet worden gegenereerd.